Vuosikertomus 2015

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015

Posti Groupin selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15.6.2010 antaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 54 mukaisesti. Posti Group siirtyy vuoden 2016 aikana noudattamaan 1.1.2016 voimaan tullutta uutta hallinnointikoodia.

Selvitys on käsitelty Posti Group Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunnan kokouksessa 10.2.2016. Selvitys on annettu erillisenä, tilintarkastamattomana kertomuksena ja julkistettu yhdessä tilinpäätöstiedotteen kanssa.

Postin johtoelinten vastuut ja velvollisuudet määräytyvät Suomen lakien mukaisesti. Postin päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, Posti Group Oyj:n yhtiöjärjestystä sekä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia ("hallinnointikoodi", www.cgfinland.fi).