Vuosikertomus 2015

Emoyhtiön rahavirtalaskelma

 

euroa

2015

2014

Liiketoiminnan rahavirta

   

Tulos ennen satunnaisia eriä

-103 720 464,71

85 280 336,56

Oikaisut:

   
 

Poistot ja arvonalentumiset

2 793 007,63

5 939 228,17

 

Käyttöomaisuuden myyntivoitot/-tappiot

-775 543,66

34 231,16

 

Rahoitustuotot (-) ja -kulut (+)

-28 093 805,06

-143 381 759,98

 

Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista

96 095 748,16

-33 382 416,97

 

Fuusiotappio

23 275 219,49

53 140 506,53

 

Muut oikaisut

-335 207,50

342 394,76

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta

-10 761 045,65

-32 027 479,77

       
 

Korottomien liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+)

-2 722 692,20

26 127 300,83

 

Pitkäaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+)

310 980,08

79 876,08

 

Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+)

-1 536,76

203 288,51

 

Korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-)

-25 468 153,15

2 611 713,64

 

Pitkäaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-)

-493 491,12

464 047,63

Käyttöpääoman muutos

-28 374 893,15

29 486 226,69

       

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja

-39 135 938,80

-2 541 253,08

       
 

Maksetut korot

-12 854 661,42

-16 473 017,85

 

Saadut korot

8 461 182,39

21 921 048,33

 

Muut rahoituserät

2 294 733,43

5 816 123,73

 

Maksetut verot

-46 130,33

-118 706,03

Rahoituserien ja verojen rahavirta

-2 144 875,93

11 145 448,18

       

Liiketoiminnan rahavirta (A)

-41 280 814,73

8 604 195,10

       

Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin

-585 914,63

-5 059 429,98

Aineellisten ja aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden luovutustulot

6 268 723,62

2 442 575,07

Investoinnit muihin sijoituksiin

-28 999 783,81

-182 326 692,20

Luovutustulot muista sijoituksista

10 829 350,99

37 895 740,00

Myönnetyt lainat

-23 072 780,93

-38 876 015,84

Lainasaamisten takaisinmaksut

47 592 248,12

108 176 494,97

Saadut osingot

25 788 047,50

165 088 047,50

Investointien rahavirta (B)

37 819 890,86

87 340 719,52

       

Lyhytaikaisten lainojen nostot

90 630 776,38

0,0

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut

0,00

-25 908 856,76

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut

0,00

-12 500 000,00

Saadut ja maksetut konserniavustukset

53 900 000,00

44 600 000,00

Rahoituksen rahavirta (C)

144 530 776,38

6 191 143,24

       

Rahavarojen muutos (A+B+C)

141 069 852,51

102 136 057,86

Konsernitilien saldon muutos

-31 896 200,73

-64 407 719,01

Fuusiossa saadut rahavarat

-2 854 856,94

0,00

Rahavarojen muutos

106 318 794,84

37 728 338,85

       

Rahavarat tilikauden alussa

158 295 311,39

120 566 972,54

Rahavarat tilikauden lopussa

264 614 106,23

158 295 311,39