Vuosikertomus 2015

Emoyhtiön tase

 

euroa

Liite

31.12.2015

31.12.2014

VASTAAVAA

     
       

Pysyvät vastaavat

     

Aineettomat hyödykkeet

11

2 416 664,45

7 447 179,36

Aineelliset hyödykkeet

12

2 019 640,42

5 464 942,12

Sijoitukset

13

756 634 325,94

830 871 345,81

Pysyvät vastaavat yhteensä

 

761 070 630,81

843 783 467,29

       

Vaihtuvat vastaavat

     

Pitkäaikaiset saamiset

14

72 520 046,60

86 386 564,29

Lyhytaikaiset saamiset

15

168 557 335,76

104 471 593,63

Rahoitusarvopaperit

 

264 085 421,32

158 282 359,79

Rahat ja pankkisaamiset

 

528 684,91

12 951,60

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

 

505 691 488,59

349 153 469,31

       

Vastaavaa yhteensä

 

1 266 762 119,40

1 192 936 936,60

       

VASTATTAVAA

     
       

Oma pääoma

17

   

Osakepääoma

 

70 000 000,00

70 000 000,00

Käyvän arvon rahasto

 

68 325,12

166 467,98

Muut rahastot

 

142 703 761,93

142 703 761,93

Edellisten tilikausien voitto

 

566 076 975,92

426 973 483,79

Tilikauden voitto/tappio

 

1 365 597,50

139 103 492,13

Oma pääoma yhteensä

 

780 214 660,47

778 947 205,83

       

Pakolliset varaukset

18

1 451 920,13

1 287 274,11

       

Vieras pääoma

     

Pitkäaikainen vieras pääoma

18

103 885 279,00

255 883 456,02

Lyhytaikainen vieras pääoma

21

381 210 259,80

156 819 000,64

Vieras pääoma yhteensä

 

485 095 538,80

412 702 456,66

       

Vastattavaa yhteensä

 

1 266 762 119,40

1 192 936 936,60