Vuosikertomus 2015

Henkilöstö

Konsernin palveluksessa oli vuoden lopussa työsuhteessa 21 598 (23 289) henkilöä. Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä oli 22 219 (24 617). Suomen ulkopuolella työskenteleviä oli vuoden lopussa 4 724 (5 264). Suomessa työskenteleviä oli vastaavasti 16 874 (18 025).

Henkilöstö jakaantui seuraavasti:

Postipalvelut 69 (106)
Paketti- ja logistiikkapalvelut 1 478 (1 902)
Itella Venäjä 2 646 (2 920)
OpusCapita 2 178 (2 292)
Muut toiminnot (tuotanto ja konsernitoiminnot) 15 227 (16 069)

Muut toiminnot sisältää sekä konsernitoiminnot että tuotannon henkilöstön. Tuotannon henkilöstö on siirretty muihin toimintoihin 1.1.2015 alkaen.

Konsernin henkilöstökulut laskivat 91,3 miljoonaa euroa, eli 10,8 % edellisvuoteen verrattuna. Henkilöstökuluihin sisältyi henkilöstön uudelleenjärjestelykuluja 8,4 (25,8) miljoonaa euroa. Ilman uudelleenjärjestelykuluja henkilöstökulut laskivat edellisvuodesta 9 %.

Konsernin palkat ja palkkiot laskivat 77,8 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna.

Tilikauden tuloksen perusteella ei makseta voittopalkkiota henkilöstörahastoon.

Konsernin henkilöstö 2015 2014 2013
Palkat ja palkkiot, milj. euroa 606,9 684,7 713,4
Henkilöstö 31.12. 21 598 23 289 25 877
Henkilöstö keskimäärin 22 219 24 617 27 253

Vuoden 2015 aikana Suomessa solmittiin 338 uutta vakituista työsuhdetta. Henkilöstövähennyksiä oli yhteensä 423 henkilötyövuotta. Näistä tuotannollis-taloudellisista syistä irtisanottiin 328 henkilötyövuotta, vapaaehtoisten irtisanomis- ja eläkejärjestelyiden kautta vähentyi 42 henkilötyövuotta ja yritysjärjestelyiden kautta 53 henkilötyövuotta.

Posti käynnisti tammikuussa 2014 Uusi polku -ohjelman, joka tarjoaa henkilöstölle taloudellisen tuen lisäksi valmennusta ja tukea työnhakuun, uudelleenkouluttautumiseen tai yrittäjäksi ryhtymiseen. Ohjelmaan on hakenut vuoden 2015 loppuun mennessä yhteensä 1 327 työntekijää ja siihen on hyväksytty 925 työntekijää.