Vuosikertomus 2015

Liiketoiminnan riskit

Vuoden 2015 aikana riskienhallintaprosessissa huomioitiin vuoden alusta muuttunut organisaatiorakenne. Tuotannollisesta toiminnasta nyt pitkälti vastaavan Tuotanto-organisaation perustamisesta johtuen liiketoimintaryhmät ja -yksiköt keskittyvät aiempaa vahvemmin strategisten riskien hallintaan Tuotannon keskittyessä operatiivisiin ja vahinkoriskeihin koskien postaalista tuotantoa ja rahtia.

Konsernin vakuutusturvaa kehitettiin systemaattisesti, ja lakisääteinen tapaturmavakuutus Suomessa kilpailutettiin.

Keskeisimmät strategiset riskit liittyivät postilähetysvolyymien ennakoitua nopeampaan pienentymiseen, talouden taantumaan sekä muihin, markkinoihin ja liiketoimintaympäristöön liittyviin ennakoimattomiin tai ennakoitua suurempiin muutoksiin. Venäjään liittyy konsernin kannalta myös merkittäviä taloudellisia riskejä; ruplan kurssin vaihtelu ja heikkeneminen sekä kysynnän heikkeneminen vaikuttavat Venäjälle sijoitetun pääoman arvon muutoksen kautta konsernin omaan pääomaan.

Muut strategiset riskit liittyvät Postin kilpailukykyyn, Postin kykyyn toimeenpanna strategiansa ja kehittää uusia liiketoimintamalleja ja yrityskulttuuriaan sekä viranomaissääntelyyn. Operatiiviset riskit puolestaan liittyvät ennen kaikkea liiketoiminnan tuottavuuteen, ICT-toiminnan uudistamiseen liittyviin riskeihin sekä liiketoiminnan keskeytys- ja muihin häiriöriskeihin.

Hallitus valmistelee lakiesitystä postilain muuttamisesta niin, että valtioneuvoston myöntämistä postitoimiluvista luovutaan. Postin näkemyksen mukaan uudistus antaa postinjakelua harjoittaville kilpailijoille selkeän kilpailuedun. Jos yleispalvelua koskevaa sääntelyä ei vastaavasti uudisteta, Postin kyky tuottaa postilain yleispalveluita kannattavasti heikkenee. Samalla se lisää toiminnan tehostamistarvetta.

Strategiset riskit

Talouden taantuman pitkittyminen voi vaikuttaa yritysten ja kuluttajien toimintaan ja sitä kautta myös Postin kuljettamien tuotteiden volyymeihin sekä varastopalveluiden kysyntään sekä Suomessa että ulkomailla. Valuuttakurssien ja rahoitusmarkkinoiden turbulenssi ja siihen liittyvät mahdolliset häiriöt voivat aiheuttaa riskiä myös konsernin liiketoiminnalle.

Merkittävänä markkinariskinä nähdään odotettua nopeampi sähköinen korvautuminen postinjakelussa ja tällä alueella tapahtuvat ennakoimattomat muutokset, kuten esimerkiksi kirjeiden, aikakauslehtien ja sanomalehtien volyymien ennakoitua nopeampi lasku. Posti pyrkii jatkuvasti kehittämään toimintojaan tämän riskin vaikutusten minimoimiseksi.

Kustannusrakenteiden jäykkyys hidastaa tuottavuuden parantamista erityisesti Suomen tuotannollisessa toiminnassa; myös yleispalveluvelvoitteet rajaavat tehostamismahdollisuuksia. Volyymien laskiessa talouden taantuma vaikeuttaa entisestään kannattavuuden ylläpitämistä.

Logistiikassa riskinä nähdään myös kotimaan kuljetukseen ja lisääntyvään kansainväliseen kilpailuun liittyvät ennakoimattomat sääntelymuutokset.

Yrityskauppojen hallinnointiin ja ostettujen yhtiöiden sekä liiketoimintojen integraatioon osaksi konsernia liittyy niiden pitkittyessä sekä välittömiä taloudellisia menetyksiä että liiketoiminnan kehitystä rajoittava strateginen riski. Yrityskauppojen onnistunut integraatio pyritään varmistamaan huolellisella suunnittelulla ja seurannalla.

Venäjän kansantaloudellinen, yhteiskunnallinen, lainsäädännöllinen ja muu liiketoimintaympäristön kehitys voivat muodostaa Postille strategisen markkinariskin. Venäjään liittyy konsernin kannalta myös merkittäviä taloudellisia riskejä; ruplan kurssin vaihtelu ja heikkeneminen sekä kysynnän heikkeneminen vaikuttavat Venäjälle sijoitetun pääoman arvon muutoksen kautta konsernin omaan pääomaan.

Rahoituspolitiikan mukaisesti tytäryhtiöihin tehtyjä oman pääoman ehtoisia sijoituksia ei suojata. Ruplan suojauskustannukset ovat edelleen korkeat ja konserni on toistaiseksi lopettanut sekä emoyhtiön ruplasaamisten että Venäjän paikallisen transaktioriskin suojaamisen.

Venäjän riskejä hallitaan seuraamalla jatkuvasti liiketoiminnan kehitystä, lisäämällä kriittisten prosessien valvontaa sekä etabloitumalla vahvasti Venäjän markkinoille omien yhtiöiden, oman henkilökunnan ja tehokkaan verkostoitumisen avulla. Maineriskejä pyritään ehkäisemään vahvistamalla sisäistä tarkastusta, erillisellä paikallisella compliance-toiminnalla, jatkuvalla riskitarkastelulla sekä säännöllisellä henkilöstön compliance-koulutuksella.

OpusCapitassa fyysisten paperipohjaisten transaktiomäärien laskiessa ja sähköisten transaktiomäärien kasvaessa nopeasti sekä kilpailun kiristyessä on ilmeistä, että transaktioiden keskihinta pienenee liiketoiminnan volyymin kasvua enemmän. Tämä edellyttää kustannustehokkuuden jatkuvaa parantamista.

Taloushallinnon ohjelmistot muuttuvat yhä enemmän pilvipalveluiksi. Riskinä on, pystyykö OpusCapita uudistamaan toimintaansa ja palvelutarjontaansa riittävän nopeasti. OpusCapitan kyvykkyyteen kehittää talousprosessien ulkoistusta ja niihin liittyviä prosesseja markkinoiden nopean kasvun vaiheessa liittyy OpusCapitalle strateginen riski. Samaan aikaan on keskeistä huolehtia ulkoistusliiketoiminnan kannattavuudesta.

Operatiivisten vahinko- ja keskeytysriskien hallinnassa keskeisten tuotanto- ja varastokohteiden sekä ICT-infrastruktuurin jatkuvuuden suojaaminen ja kehittäminen on korostetun tärkeää. Lauetessaan tällaiset riskit (esimerkiksi tulipalosta johtuen) voisivat aiheuttaa Postille merkittäviä asiakas- ja arvonmenetyksiä.

Muista liiketoiminnan häiriöriskeistä merkittävimmät liittyvät tietosuojan, verkkojen ja tuotantoinfrastruktuurin haavoittuvuuteen ja ne ovat luonteeltaan sekä liiketoiminnallisia että imagollisia.

Muut riskit

Rahoitusriskejä ja niiden hallintaa selvitetään tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Työvoimavaltaisella alalla henkilöstön sairauspoissaolojen hyvä hallinta ja työtapaturmien tehokas ja laajapohjainen ehkäiseminen ovat erittäin tärkeitä paitsi henkilöstön hyvinvoinnin ja tuottavuuden, myös konsernin kannattavuuden kannalta. Henkilöstöön liittyvien työturvallisuusriskien hallinnan kehittämiseksi Postilla on käynnissä Suomessa Turvallinen työpaikka -hanke. Hankkeen tavoitteena on puolittaa tapaturmien määrä vuoteen 2018 mennessä.

Postialan historiallisen murroksen johdosta Posti joutuu sopeuttamaan jakelu- ja lajittelukapasiteettiaan ja tehostamaan toimintaansa voimakkaasti tulevien vuosien aikana. Muutokset voivat aiheuttaa häiriöitä postinjakelussa ja prosessien toimivuudessa. Riskiä pyritään minimoimaan aktiivisella yhteistoiminnalla työtekijöiden kanssa, muutosten toteuttamisen hyvällä suunnittelulla, vuoden 2014 alussa käynnistetyllä Uusi polku -ohjelmalla ja ammattitaitoisella viestinnällä.

Vakuutuksilla pyritään kattamaan kaikki ne jäännösriskit, jotka on taloudellisesti tai muista syistä järkevää vakuuttaa. Toiminnan jatkuvuutta, omaisuutta ja vastuita koskevat vakuutukset sekä tietyt henkilöstöä koskevat vakuutukset hoidetaan keskitetysti konsernitasolla. Vastuuriskeihin sisältyvät sekä toiminnasta ja tuotteista aiheutuvat vastuut että johdon vastuut. Omavastuiden mitoituksessa otetaan huomioon konsernin riskinkantokyky.