Vuosikertomus 2015

Liikevaihto ja tulos 2015

Konsernin liikevaihto vuonna 2015 oli 1 650,3 (1 858,7) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski 11,2 %. Liikevaihdon lasku johtui Skandinavian rahtiliiketoiminnasta luopumisesta, heikosta markkinatilanteesta ja valuuttakehityksestä Venäjällä sekä kotimaan jakelu- ja rahtivolyymien laskusta. Paikallisissa valuutoissa liikevaihdon lasku oli 8,8 %. Vertailukelpoinen liikevaihto ilman kansainvälistä rahtiliiketoimintaa laski 6,1 %.

Liikevaihto laski kaikissa liiketoimintaryhmissä. Suomessa liikevaihto laski 5,2 % ja muissa maissa 32,4 %. Liikevaihdon laskuun vaikuttivat etenkin luopuminen kansainvälisestä rahtiliiketoiminnasta sekä ruplan voimakas heikentyminen. Kansainvälisen liikevaihdon osuus oli 16,8 % (22,0 %).

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 48,7 (50,8) miljoonaa euroa, 2,9 % (2,7 %) liikevaihdosta.

Kertaluonteiset erät vuonna 2015 olivat yhteensä 7,2 (-45,0) miljoonaa euroa. Posti Group myi tilikauden aikana useita kiinteistöjä, joiden myyntivoitot olivat yhteensä 44,2 miljoonaa euroa. Kiinteistökaupoista merkittävin oli kiinteistökauppa, jossa Posti Group myi ja jälleenvuokrasi 22.4.2015 Tampereen, Kuopion ja Oulun postikeskukset sekä Tuusulan varaston. Kauppahinta oli 120 miljoonaa euroa. Skandinavian varastojen myynti liittyi luopumiseen Skandinavian rahtiliiketoiminnasta. Lisäksi kertaluonteisiin eriin sisältyy henkilöstön uudelleenjärjestelykuluja 8,4 miljoonaa euroa sekä arvonalentumisia, varauksia ja muita eriä yhteensä 28,6 miljoonaa euroa. Liiketoimintaryhmien kertaluonteisia eriä kuvataan jäljempänä tarkemmin liiketoimintaryhmäkohtaisten tulosarviointien yhteydessä.

Liiketulos oli 55,9 (5,8) miljoonaa euroa, eli 3,4 % (0,3 %) liikevaihdosta.

Konsernin nettorahoituskulut olivat 12,5 (10,4) miljoonaa euroa.

Konsernin tulos katsauskaudelta oli 36,0 (-4,4) miljoonaa euroa.

Oman pääoman tuottoprosentti oli 6,1 % (-0,7 %).

Vuoden 2015 alusta yleispalveluvelvoitteen alle kuuluvia tuotteita on sekä Postipalveluissa että Paketti- ja logistiikkapalveluissa. Yleispalveluvelvoitteen alaisen toiminnan osuus vuonna 2015 oli 154,8 (147,1) miljoonaa euroa, eli 9,4 % koko konsernin liikevaihdosta.


Konsernin avainluvut

 

 

2015

2014

2013

Liikevaihto, milj. euroa

1650,3

1 858,7

1 976,8

Liiketulos (oikaistu), milj. euroa *)

48,7

50,8

50,5

Liiketulos (oikaistu), % *)

2,9

2,7

2,6

Liiketulos, milj. euroa

55,9

5,8

9,9

Liiketulos, %

3,4

0,3

0,5

Tulos ennen veroja, milj. euroa

43,3

-4,6

-2,4

Tilikauden tulos, milj. euroa

36,0

-4,4

7,7

Oman pääoman tuotto (12 kk), %

6,1

-0,7

1,1

Sijoitetun pääoman tuotto (12 kk), %

6,3

1,0

1,3

Omavaraisuusaste, %

47,8

45,9

47,5

Nettovelkaantumisaste, %

-10,5

17,2

21,1

Bruttoinvestoinnit, milj. euroa

60,6

57,5

61,1

Henkilöstö keskimäärin

22 219

24 617

27 253

Osingot, milj. euroa

18,0 **)

-

-

       

*) Oikaistu = ilman kertaluonteisia eriä

     

**) Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle