Vuosikertomus 2015

Tunnuslukujen laskentakaavat (IFRS)

 

Oman pääoman tuotto, %

100 x

tilikauden tulos - tuloverot

   
   

oma pääoma (keskimäärin)

   
             

Sijoitetun pääoman tuotto, %

100 x

tulos ennen veroja + korkokulut ja muut rahoituskulut

   

taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin)

             

Omavaraisuusaste, %

100 x

oma pääoma yhteensä

 
   

taseen loppusumma - saadut ennakot

 
             

Nettovelkaantumisaste (gearing), %

100 x

korolliset velat - rahavarat - lyhytaikaiset korolliset saamiset

   

oma pääoma yhteensä

             

Likvidit varat koostuvat rahavaroista sekä maturiteetiltaan alun perin yli kolmen kuukauden mittaisista likvideistä sijoituksista.