Vuosikertomus 2015

 

Konsernin rahavirtalaskelma

 

miljoonaa euroa

Liite

2015

2014

Tilikauden tulos

 

36,0

-4,4

Oikaisut:

     
 

Poistot

9

80,5

86,0

 

Arvonalentumiset

9

11,9

4,4

 

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myyntivoitot

4

-46,4

-1,9

 

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myyntitappiot

10

1,5

1,0

 

Rahoitustuotot

11

-13,9

-26,6

 

Rahoituskulut

11

25,7

33,1

 

Tuloverot

12

7,4

-0,2

 

Muut oikaisut

 

8,1

-4,1

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta

 

110,7

87,3

         
 

Myynti- ja muiden saamisten muutos

 

2,5

24,5

 

Vaihto-omaisuuden muutos

 

0,2

2,3

 

Osto- ja muiden velkojen muutos

 

-21,0

-5,4

Käyttöpääoman muutos

 

-18,2

21,3

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja

 

92,4

108,6

         
 

Maksetut korot

 

-15,6

-21,2

 

Saadut korot

 

7,0

7,6

 

Muut rahoituserät

 

1,0

3,1

 

Maksetut verot

 

-3,0

-4,9

Rahoituserien ja verojen rahavirta

 

-10,6

-15,4

         

Liiketoiminnan rahavirta

 

81,9

93,2

         

Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin

 

-17,7

-11,4

Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin

 

-34,7

-31,5

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot

 

122,2

1,9

Hankitut liiketoiminnot

2

-3,5

-3,6

Tytäryritysten ja liiketoimintojen myynti vähennettynä myyntihetken rahavaroilla

2

14,2

0,7

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

 

-42,0

0,2

Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset

 

-83,0

-12,0

Muu investointien rahavirta

 

4,0

9,5

Investointien rahavirta

 

-40,4

-46,3

         

Lyhytaikaisten lainojen lisäykset

30

4,3

-

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut

30

-

-12,5

Pitkäaikaisten lainojen lisäykset

30

-

0,2

Rahoitusleasingvelkojen maksut

30

-12,2

-10,9

Rahoituksen rahavirta

 

-8,0

-23,2

         

Rahavarojen muutos

 

33,4

23,7

         

Rahavarat tilikauden alussa

25

98,7

81,0

Valuuttakurssien muutosten vaikutus

 

-0,3

-5,9

Myytäväksi luokitellun erän sisältämät rahavarat

 

-1,8

-

Rahavarat  tilikauden lopussa

25

130,1

98,7