Vuosikertomus 2015

 

Konsernin tase

 

miljoonaa euroa

Liite

31.12.2015

31.12.2014

Pitkäaikaiset varat

     

Liikearvo

13

186,0

183,1

Muut aineettomat hyödykkeet

13

50,7

59,4

Sijoituskiinteistöt

14

10,3

11,0

Aineelliset hyödykkeet

15

406,0

516,4

Osuudet osakkuusyrityksissä

16

0,1

0,0

Muut pitkäaikaiset sijoitukset

17

6,2

5,9

Pitkäaikaiset saamiset

19

1,5

10,5

Laskennalliset verosaamiset

20

18,0

16,0

Pitkäaikaiset varat yhteensä

 

678,9

802,2

       

Lyhytaikaiset varat

     

Vaihto-omaisuus

21

4,7

5,1

Myyntisaamiset ja muut saamiset

22

262,5

268,5

Tuloverosaamiset

 

1,0

1,7

Myytävissä olevat rahoitusvarat

23

0,2

0,3

Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset

23

95,0

12,0

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

24

128,9

88,0

Rahavarat

25

130,1

98,7

Lyhytaikaiset varat yhteensä

 

622,4

474,3

       

Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät

26

3,6

14,7

       

Varat yhteensä

 

1 304,8

1 291,3

       

miljoonaa euroa

Liite

31.12.2015

31.12.2014

Oma pääoma

     

Osakepääoma

27

70,0

70,0

Käyttörahasto

27

142,7

142,7

Käyvän arvon rahasto

27

0,1

0,2

Muuntoerot

27

-103,6

-94,6

Kertyneet voittovarat

 

495,2

455,6

Oma pääoma yhteensä

 

604,4

573,8

       

Pitkäaikaiset velat

     

Laskennalliset verovelat

20

23,1

31,6

Pitkäaikaiset korolliset lainat

30

126,7

283,5

Muut pitkäaikaiset velat

31

10,3

11,4

Pitkäaikaiset varaukset

29

17,0

12,6

Eläkevelvoitteet

28

11,6

16,3

Pitkäaikaiset velat yhteensä

 

188,6

355,4

       

Lyhytaikaiset velat

     

Lyhytaikaiset korolliset lainat

30

163,6

12,0

Ostovelat ja muut velat

31

322,1

343,9

Tuloverovelat

 

14,9

0,3

Lyhytaikaiset varaukset

29

10,2

6,0

Lyhytaikaiset velat yhteensä

 

510,8

362,1

       

Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät velat

26

1,0

-

       

Velat yhteensä

 

700,4

717,5

       

Oma pääoma ja velat yhteensä

 

1 304,8

1 291,3