Vuosikertomus 2015

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernin perustiedot

Posti Group -konserni tuottaa posti- ja logistiikkapalveluja, verkkokaupan palveluja ja taloushallinnon ulkoistuspalveluja. Konsernilla on toimintaa yhdeksässä maassa. Posti Group -konsernin emoyhtiö on Posti Group Oyj, jonka kotipaikka on Helsinki ja rekisteröity osoite on Postintaival 7 A, 00230 Helsinki.

Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Posti Group Oyj:n konsernitilinpäätös on laadittu EU:n hyväksymien kansainvälisten IFRS-standardien (International Financial Reporting Standards) mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu 31.12.2015 voimassa olleita IAS- ja IFRS-standardeja sekä niiden SIC- ja IFRIC-tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisen kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön mukaiset.

Konsernitilinpäätös on laadittu alkuperäisiin hankintamenoihin perustuen lukuun ottamatta käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavia rahoitusvaroja ja -velkoja sekä myytävissä olevia pitkäaikaisia omaisuuseriä ja rahoitusvaroja. Konsernitilinpäätös esitetään miljoonina euroina. Esitetyt luvut ovat pyöristettyjä, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.

Konsolidointiperiaatteet

Tytäryritykset

Konsernitilinpäätös sisältää emoyhtiön Posti Group Oyj:n sekä kaikki sen tytäryhtiöt. Tytäryrityksissä emoyhtiöllä on suora tai välillinen määräysvalta, joka syntyy, kun konserni altistuu tytäryrityksen muuttuvalle tuotolle tai on oikeutettu sen muuttuvaan tuottoon ja pystyy vaikuttamaan sen tuottoon käyttämällä tytäryrityksessä valtaansa.

Hankitut tytäryritykset yhdistellään konsernitilinpäätökseen, kun määräysvalta syntyy siihen saakka kunnes määräysvalta yrityksessä lakkaa. Konserniyritysten keskinäinen osakeomistus on eliminoitu käyttäen hankintamenomenetelmää. Hankintameno on kohdistettu hankinnan kohteen varoille ja veloille kirjaamalla ne käypiin arvoihin. Se osa, jolla tytäryhtiön hankintameno ylittää hankitun yrityksen yksilöitävissä olevien varojen ja velkojen ja ehdollisten velkojen käyvän nettoarvon, kirjataan konserniliikearvoksi.

Konsernin sisäiset liiketapahtumat, saamiset, velat sekä konsernin sisäinen voitonjako eliminoidaan konsernitilinpäätöstä laadittaessa.

Osakkuusyritykset

Osakkuusyrityksissä konserni omistaa yli 20 % yhtiön osakkeista ja äänivallasta tai konsernilla muutoin on huomattava vaikutusvalta, mutta ei määräysvaltaa. Omistukset osakkuusyrityksissä on yhdistelty konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmällä. Osuudet kirjataan hankintamenoon lisättynä konsernin omistusosuutta vastaavalla osuudella yrityksen nettovarallisuuden muutoksista hankinnan jälkeen. Konsernin omistusosuutta vastaava osuus osakkuusyritysten tuloksista esitetään konsernin tuloslaskelmassa omana eränään ennen liikevoittoa.


Keskinäiset kiinteistöyhtiöt

Posti Group -konsernilla on osuuksia kiinteistöyhtiöissä, jotka on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan käypään arvoon. Osuudet esitetään kiinteistöyhtiöiden omaisuutta ja velkoja vastaavissa tase-erissä, pääosin rakennuksissa ja maa-alueissa. Esitystapa vastaa parhaiten näiden omaisuuserien tosiasiallista luonnetta.

Ulkomaanrahan määräisten erien muuntaminen

Konsernitilinpäätös esitetään euroissa, joka on konsernin emoyhtiön toimintavaluutta.

Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat kirjataan euroiksi tapahtumapäivän kurssiin. Monetaariset tase-erät on muunnettu euroiksi tilinpäätöspäivän kurssia käyttäen ja ei-monetaariset erät tapahtumapäivän kurssiin poisluettuna käypiin arvoihin arvostetut erät, jotka on muunnettu käyttäen arvostuspäivän kursseja. Liiketoimintaan liittyvät kurssivoitot ja -tappiot kirjataan laajan tuloslaskelman vastaaviin eriin liikevoiton yläpuolelle. Rahoituksesta syntyvät kurssivoitot ja -tappiot sisältyvät rahoitustuottoihin ja -kuluihin.

Jos tytäryhtiöiden toiminnallinen valuutta poikkeaa konsernin esittämisvaluutasta, muunnetaan niiden tuloslaskelmat ja rahavirrat euroiksi tilikauden keskikurssiin ja taseet tilinpäätöspäivän kurssiin. Tämä muuntoero kirjataan muihin laajan tuloksen eriin, kuten myös tytäryhtiön hankintamenon eliminoinnista sekä hankinnan jälkeisen oman pääoman muutoksesta aiheutuva muuntoero. Kun tytäryhtiö myydään, kertyneet muuntoerot kirjataan tulosvaikutteisesti osana myyntivoittoa tai -tappiota.

Ulkomaisten yhtiöiden hankinnasta syntyvä liikearvo ja kyseisten ulkomaisten yhtiöiden varojen ja velkojen kirjanpitoarvoihin hankinnan yhteydessä tehtävät käyvän arvon oikaisut on käsitelty kyseisten ulkomaisten yhtiöiden varoina ja velkoina ja muunnettu euroiksi tilinpäätöspäivän kurssiin. Ennen 1.1.2006 tapahtuneiden hankintojen liikearvot ja käyvän arvon oikaisut on kirjattu euromääräisinä.

Kurssierot nettosijoituksista ulkomaisiin yksiköihin kirjataan muihin laajan tuloksen eriin. Nettosijoitukset käsittävät myös konsernin ulkomaisille yksiköille myöntämiä pitkäaikaisia lainoja, joiden suorittamista ei ole suunniteltu ja jonka suorittaminen ei ole todennäköistä ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa. 1.10.2009 alkaen konsernin sisäiset lainasaamiset Venäjän yhtiöiltä on luokiteltu nettosijoituksiksi ulkomaisiin yksiköihin.

Tuloutusperiaatteet

Merkittävä osa konsernin tuotoista syntyy lyhytkestoisten palvelusuoritteiden tuottamisesta. Konsernin palvelutarjonnassa monipuolisten jakeluratkaisujen osuus on merkittävä. Tuotot palveluista kirjataan silloin, kun palvelu on suoritettu sopimuksen mukaisesti. Tuotot tavaroiden myynnistä kirjataan, kun tavara on toimitettu asiakkaalle ja tavaroiden omistamiseen liittyvät merkittävät riskit ja edut ovat siirtyneet ostajalle.

Liikevaihtona esitetään tavaroiden ja palvelujen myynnistä saadut tuotot vähennettynä myyntiin liittyvillä välillisillä veroilla, myönnetyillä alennuksilla ja kurssieroilla.

Postipalvelut

Postipalvelut tarjoaa kirjeiden, mainosten ja lehtien jakelupalvelua sekä markkinointipalveluja.

Tuotot postimerkkien myynnistä (sisältää kuljetuspalvelua) kirjataan silloin, kun postimerkki myydään asiakkaalle. Kirjeiden, lehtien ja suoramainonnan jakelusta kirjattava liikevaihto tuloutetaan kuukausittain suoriteperusteella. Vuosimaksullisista palveluista, kuten esimerkiksi postilokerosta liikevaihtoa tuloutetaan kuukausittain käytön mukaan. Tavaroiden myynti kirjataan liikevaihtoon, kun tuote luovutetaan asiakkaalle.

Paketti- ja logistiikkapalvelut

Paketti- ja logistiikkapalvelut tarjoaa kokonaisvaltaisia toimitusketjuratkaisuja, pakettien jakelupalvelua, verkkokaupan palveluja, rahti- ja kuljetuspalveluja sekä varastointipalveluja.

Pakettien jakelupalvelun ja verkkokaupan palveluiden liikevaihto tuloutetaan kalenterikuukaudelle havaintopäivän perusteella. Havaintopäivä kuvastaa hetkeä, jolloin paketista on tehty ensimmäinen rekisteröinti tuotannon järjestelmään.

Rahti- ja kuljetuspalveluiden osalta myynti tuloutetaan, kun kuljetuspalvelu on suoritettu asiakkaalle. Varastointipalveluiden liikevaihdossa on kaksi komponenttia: käsittely ja tilavuokra. Käsittely tarkoittaa asiakkaan lukuun tehtävää keräilyä, joka tuloutetaan suoritteiden määrän perusteella. Tilavuokrat tuloutetaan suoriteperusteisesti asiakkaan tavaroiden tilatarpeen (lavametrejä per päivä) mukaan.

OpusCapita

Liiketoimintaryhmän liikevaihto muodostuu pääasiassa tulostusliiketoiminnan, sähköisten ratkaisujen ja taloushallinnon palveluiden volyymipohjaisesta laskutuksesta. Liiketoiminnan myynti tuloutetaan suoriteperusteisesti tuotantokuukautena. Sähköisiin palveluihin liittyvä vuosilisenssi tuloutetaan lisenssin voimassaoloaikana.

Julkiset avustukset

Julkiset avustukset ovat pääosin valtiolta saatuja tuote- ja liiketoiminnan kehitysavustuksia sekä matalapalkkatukia ja ne kirjataan liiketoiminnan muihin tuottoihin.

Liiketoiminnan muut tuotot

Liiketoiminnan muihin tuottoihin kirjataan omaisuuden myyntivoitot ja muut kuin varsinaiseen suoritemyyntiin liittyvät tuotot kuten vuokratuotot.

Työsuhde-etuudet

Eläkevelvoitteet

Suurin osa konsernin eläkejärjestelyistä on maksupohjaisia. Maksupohjaisiin järjestelyihin tehdyt suoritukset kirjataan tulosvaikutteisesti sillä kaudella, jota veloitus koskee. Eläkemaksun suorituksen jälkeen konsernilla ei ole eläke-etuudesta johtuvia velvoitteita.

Etuuspohjaiseen järjestelyyn liittyvä taseeseen kirjattu velka on velvoitteen nykyarvo vähennettynä järjestelyyn liittyvien varojen käyvällä arvolla.

Sekä maksupohjaisten että etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen kulut esitetään tuloslaskelmassa työsuhde-etuuksista aiheutuvissa kuluissa. Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä esitetään muissa laajan tuloksen erissä.


Liiketoiminnan muut kulut

Liiketoiminnan muut kulut koostuvat vuokrakuluista, vapaaehtoisista henkilöstökuluista, tilojen ja ajoneuvojen ylläpitokuluista sekä poltto- ja voiteluainekuluista sekä muista tuotannon kuluista. Lisäksi muissa kuluissa esitetään ulkopuolisille maksettavat myyntipalkkiot ja muut myynnin kulut sekä markkinointi-, edustus-, hallinto- ja IT-kulut.

Liikevoitto

Konserni on määrittänyt liikevoiton käsitteen seuraavasti: liikevoitto on nettosumma, joka muodostuu, kun liikevaihtoon lisätään liiketoiminnan muut tuotot, vähennetään ostokulut valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutoksella sekä omaan käyttöön valmistuksesta syntyneillä kuluilla oikaistuina, vähennetään työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut, poistot ja mahdolliset arvonalentumistappiot, liiketoiminnan muut kulut sekä huomioidaan osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta. Kaikki muut kuin edellä mainitut erät esitetään liikevoiton alapuolella. Kurssierot sisältyvät liikevoittoon, mikäli ne syntyvät liiketoimintaan liittyvistä eristä, muuten ne kirjataan rahoituseriin.

Kertaluonteiset erät

Poikkeukselliset, tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomat tapahtumat käsitellään kertaluonteisina erinä ja ne on kohdistettu segmenteille. Konsernissa kertaluonteisiksi eriksi luokitellaan uudelleenjärjestelykulut, liikearvon ja liiketoimintojen yhdistelyssä tehdyt hankintamenon kohdistuksen arvonalennukset ja merkittävät osakkeiden, kiinteistöjen ja liiketoimintojen myynneistä syntyneet myyntivoitot tai -tappiot sekä liiketoimintojen yhdistelystä johtuvat tuloslaskelmaan kirjattavat hankintahetken jälkeiset muutokset hankintahinnassa. Henkilöstön uudelleenjärjestelykulut sisältyvät työsuhde-etuuksista aiheutuviin kuluihin.

Vieraan pääoman menot

Vieraan pääoman menot kirjataan kuluksi sillä kaudella, jonka aikana ne ovat syntyneet. Huomattavan pitkän valmistusajan vaativien omaisuuserien hankkimisesta, rakentamisesta tai valmistamisesta välittömästi johtuvat vieraan pääoman menot aktivoidaan osaksi hyödykkeen hankintamenoa. Lainojen hankinnasta välittömästi johtuvat transaktiomenot, jotka liittyvät selkeästi tiettyyn lainaan, sisällytetään lainan alkuperäiseen jaksotettuun hankintamenoon ja jaksotetaan korkokuluksi efektiivisen koron menetelmää käyttäen.

Tuloverot

Konsernin tuloslaskelmassa verokuluna esitetään konserniyhtiöiden tilikauden tulosten ja paikallisten verosäännösten perusteella tilinpäätöshetkellä vallitsevan verokannan mukaan lasketut verot sekä mahdolliset aikaisempien tilikausien verojen oikaisut samoin kuin laskennallisten verojen muutokset.

Laskennalliset verot lasketaan kaikista väliaikaisista eroista kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon välillä. Suurimmat väliaikaiset erot syntyvät aineellisten hyödykkeiden poistoista, etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä, käyttämättömistä verotuksellisista tappioista ja yrityshankintojen yhteydessä tehdyistä käypiin arvoihin arvostuksista.

Laskennalliset verot on laskettu käyttämällä tilinpäätöspäivään mennessä säädettyjä tai käytännössä raportointikauden päättymispäivään mennessä hyväksyttyjä verokantoja. Laskennallinen verosaaminen on kirjattu siihen määrään asti kuin on todennäköistä, että tulevaisuudessa syntyy verotettavaa tuloa, jota vastaan väliaikainen ero voidaan hyödyntää.

Aineettomat hyödykkeet

Liikearvo

Liikearvo vastaa sitä osaa hankintamenosta, joka ylittää konsernin osuuden hankitun yrityksen yksilöitävissä olevista varoista ja veloista sekä ehdollisten velkojen käyvästä arvosta hankinta-ajankohtana.

Liikearvoista ei kirjata säännönmukaisia poistoja, vaan ne testataan vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta. Tätä tarkoitusta varten liikearvo on kohdistettu rahavirtaa tuottaville yksiköille. Liikearvo arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä arvonalentumisilla.

Tutkimus- ja kehittämismenot

Tutkimus- ja tuotekehityskulut kirjataan pääsääntöisesti kuluksi sillä tilikaudella, jonka aikana ne ovat syntyneet. Ainoastaan merkittävistä uusista tai olennaisesti parannetuista tuotteista ja toiminnanohjausjärjestelmistä syntyneet kehittämismenot aktivoidaan taseeseen, jos ne ovat kaupallisesti ja teknisesti käyttökelpoisia ja konsernilla on aikomus ja voimavarat kehittämistyön loppuunsaattamiseen ja hyödykkeestä odotetaan saatavan vastaista taloudellista hyötyä. Aktivoidut kehittämismenot poistetaan taloudellisena vaikutusaikana.

Muut aineettomat hyödykkeet

Hankittu aineeton hyödyke merkitään taseeseen alkuperäiseen hankintamenoon. Liiketoimintojen yhdistämisessä hankittu aineeton omaisuus, kuten asiakkaisiin, markkinointiin tai teknologiaan liittyvät aineettomat hyödykkeet, kirjataan käypään arvoon hankintahetkellä. Aineettomat oikeudet sisältävät pääasiassa ohjelmistolisenssejä sekä liiketoimintojen yhdistämisessä hankittuja asiakaskantoja, tavaramerkkejä ja vuokraoikeuksia. Konsernin muilla aineettomilla hyödykkeillä on rajallinen taloudellinen vaikutusaika, jonka aikana ne poistetaan. Arvioidut taloudelliset vaikutusajat ovat seuraavat:

Ohjelmistolisenssit 3 - 5 vuotta
Asiakaskannat 5 - 10 vuotta
Tavaramerkit 5 vuotta
Vuokraoikeus 4 vuotta

Aineelliset hyödykkeet

Aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen alkuperäiseen hankintamenoon kertyneillä poistoilla ja arvonalentumisilla vähennettynä. Aineellisista hyödykkeistä tehdään tasapoistot arvioidun taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Maa- ja vesialueista ei tehdä poistoja. Arvioidut taloudelliset vaikutusajat ovat seuraavat:

Tuotannolliset rakennukset 8 - 25 vuotta
Toimistorakennukset 25 - 40 vuotta
Kevyet rakennelmat 15 vuotta
Koneet ja kalusto 3 - 13 vuotta
Muut aineelliset hyödykkeet 3 - 10 vuotta

Mikäli aineellinen hyödyke koostuu useista osista, joiden taloudelliset vaikutusajat ovat eripituiset, käsitellään kukin osa erillisenä hyödykkeenä. Tällöin osan uusimiseen liittyvät menot aktivoidaan. Muussa tapauksessa myöhemmin syntyvät menot, kuten uudistus- ja perusparannushankkeiden menot, aktivoidaan silloin, kun on todennäköistä, että taloudellisen hyödyn lisäys koituu tulevaisuudessa konsernin hyväksi ja hyödykkeen hankintameno on luotettavasti määritettävissä. Tavanomaiset korjaus-, huolto- ja kunnossapitomenot kirjataan kuluksi sillä tilikaudella, jolla ne ovat syntyneet. Taloudellisia vaikutusaikoja tarkastellaan tilinpäätöksissä ja tarvittaessa niitä oikaistaan vastaamaan muuttuneita olosuhteita.

Aineelliset hyödykkeet luokitellaan myytävänä oleviksi, kun niiden kirjanpitoarvo on kerrytettävissä ennemminkin myynnin avulla kuin jatkamalla käyttöä. Hyödykkeen luokittelu myytävänä olevaksi tehdään silloin, kun myynti on erittäin todennäköinen ja hyödyke on sillä hetkellä välittömästi myytävissä ja myyntikunnossa. Yrityksen johdon on sitouduttava hyödykkeen myyntiin, jonka voidaan odottaa tapahtuvan vuoden kuluessa ”myytävänä oleva” -luokittelusta. Myytävänä olevaksi luokitellusta hyödykkeestä ei tehdä poistoja.

Sijoituskiinteistöt

Sijoituskiinteistöksi luokitellaan kiinteistöt, jotka pidetään vuokrattavana ulkopuoliseen käyttöön tai kiinteistön arvonnousun vuoksi. Sijoituskiinteistöt arvostetaan taseessa alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä poistoilla ja arvonalentumisilla. Sijoituskiinteistöjen rakennukset poistetaan tasapoistoina taloudellisen vaikutusaikansa kuluessa, 30 - 40 vuodessa. Kiinteistöihin sisältyviä maa-alueita ei poisteta.

Vuokrasopimukset

Aineellisia hyödykkeitä koskevat vuokrasopimukset, joissa vuokralle ottajalle siirtyy olennainen osa omistamiselle ominaisista riskeistä ja eduista, luokitellaan rahoitusleasingsopimuksiksi. Vuokrasopimukset, joissa omistamiseen liittyvät riskit ja edut jäävät vuokralle antajalle, käsitellään muina vuokrasopimuksina.

Konserni vuokralle ottajana

Rahoitusleasingsopimuksella hankittu omaisuuserä merkitään taseeseen vuokra-ajan alkamisajankohtana vuokratun hyödykkeen käypään arvoon tai sitä alempaan vähimmäisvuokrien nykyarvoon. Vuokravelvoitteet kirjataan taseeseen korollisiin velkoihin. Vuokratut hyödykkeet poistetaan niiden taloudellisena vaikutusaikana tai sitä lyhyemmän vuokra-ajan kuluessa. Rahoitusleasingmaksut kirjataan korkokuluiksi ja leasingvelan vähennykseksi.

Muiden vuokrasopimusten perusteella suoritettavat vuokrat kirjataan kuluksi tasaerinä vuokra-ajan kuluessa.

Konserni vuokralle antajana

Rahoitusleasingsopimuksella vuokralle annettu omaisuuserä kirjataan taseeseen saamisena investoinnin nykyarvoon. Rahoitusleasingsopimuksen rahoitustuotto määritellään siten, että jäljellä oleva nettosijoitus tuottaa saman tuottoprosentin vuokra-ajan kuluessa.

Muilla kuin rahoitusleasingsopimuksilla vuokralle annetut hyödykkeet sisältyvät aineellisiin hyödykkeisiin taseessa. Niistä tehdään poistot taloudellisena vaikutusaikana kuten vastaavista omassa käytössä olevista aineellisista hyödykkeistä. Vuokratuotot kirjataan tulosvaikutteisesti tasaerinä vuokra-ajan kuluessa.

Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon soveltaen keskihintamenetelmää tai sitä alhaisempaan nettorealisointiarvoon. Nettorealisointiarvo on arvioitu myyntihinta, josta on vähennetty arvioidut tuotteen valmiiksi saattamiseen tarvittavat menot sekä myynnistä ja jakelusta aiheutuvat menot.

Rahoitusvarat ja -velat

Rahoitusvarat kirjataan alun perin käypään arvoon. Myöhempi arvostus riippuu rahoitusinstrumenttien luokittelusta. Konsernin rahoitusvarat luokitellaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin, eräpäivään asti pidettäviin sijoituksiin, lainoihin ja muihin saamisiin sekä myytävissä oleviin rahoitusvaroihin. Luokittelu tapahtuu rahoitusvarojen hankinnan tarkoituksen perusteella ja ne luokitellaan alkuperäisen hankinnan yhteydessä. Transaktiomenot on sisällytetty rahoitusvarojen alkuperäiseen kirjanpitoarvoon, kun kyseessä on erä, jota ei arvosteta käypään arvoon tuloksen kautta. Kaikki rahoitusvarojen ostot ja myynnit kirjataan selvityspäivänä.

Rahoitusvarojen taseesta pois kirjaaminen tapahtuu silloin, kun konserni on menettänyt sopimusperusteisen oikeuden rahavirtoihin tai kun se on siirtänyt merkittäviltä osin riskit ja tuotot konsernin ulkopuolelle.

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin sisältyvät kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat. Myös johdannaiset, joihin ei sovelleta IAS 39:n mukaista suojauslaskentaa, luokitellaan kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviksi. Sijoitukset joukkovelkakirjalainoihin ja rahamarkkinasijoitukset on arvostettu tilinpäätöspäivän käypään arvoon perustuen markkinoilla julkaistuihin hintanoteerauksiin tai arvostusmalleihin, joiden tiedot perustuvat merkittäviltä osin todennettaviin markkinatietoihin. Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat sisältyvät lyhytaikaisiin varoihin. Käyvän arvon muutoksista johtuvat realisoitumattomat voitot ja tappiot sekä realisoituneet voitot ja tappiot kirjataan tulosvaikutteisesti sillä tilikaudella, kun ne aiheutuvat.

Eräpäivään asti pidettäviin sijoituksiin luokitellaan sijoitukset, joihin liittyvät maksusuoritukset ovat kiinteitä ja jotka aiotaan pitää määrättyyn eräpäivään asti. Ne arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon käyttäen efektiivisen koron menetelmää.

Lainat ja muut saamiset ovat johdannaisvaroihin kuulumattomia varoja, joihin liittyvät maksut ovat kiinteät tai määritettävissä ja joita ei noteerata toimivilla markkinoilla eikä niitä pidetä kaupankäyntitarkoituksessa. Ne arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon käyttäen efektiivisen koron menetelmää ja ne sisältyvät lyhyt- ja pitkäaikaisiin rahoitusvaroihin. Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset kirjataan hankintamenoon, joka vastaa niiden käypää arvoa.

Myytävissä olevat rahoitusvarat ovat johdannaisvaroihin kuulumattomia varoja, jotka on nimenomaisesti määrätty tähän ryhmään tai joita ei ole luokiteltu muuhun ryhmään. Ne arvostetaan tilinpäätöspäivän käypään arvoon. Myytävissä olevien rahoitusvarojen käyvän arvon muutokset merkitään muihin laajan tuloksen eriin verovaikutus huomioon ottaen ja esitetään omassa pääomassa käyvän arvon rahastossa. Käyvän arvon muutokset kirjataan tulosvaikutteisesti silloin, kun sijoitus myydään tai kun sen arvo on alentunut siten, että sijoituksesta tulee kirjata arvonalentumistappio. Myytävissä oleviin rahoitusvaroihin sisältyy tilinpäätöshetkellä pääomarahastosijoituksia, jotka arvostetaan rahastonhoitajan ilmoittamaan tilinpäätöshetken tai viimeisimpään saatavilla olevaan markkina-arvoon.

Muista kuin johdannaissopimuksista johtuvat rahoitusvelat merkitään alun perin kirjanpitoon saadun vastikkeen perusteella. Transaktiomenot on sisällytetty rahoitusvelkojen alkuperäiseen kirjanpitoarvoon. Myöhemmin rahoitusvelat arvostetaan efektiivisen koron menetelmällä jaksotettuun hankintamenoon. Osto- ja muiden lyhytaikaisten velkojen alkuperäinen kirjanpitoarvo vastaa niiden käypää arvoa, koska diskonttauksen vaikutus ei ole olennainen velkojen maturiteetti huomioon ottaen. Rahoitusvelkoja sisältyy sekä pitkäaikaisiin että lyhytaikaisiin velkoihin.

Johdannaissopimukset ja suojauslaskenta

Johdannaissopimukset merkitään kirjanpitoon alun perin johdannaissopimuksen solmimispäivän käypään arvoon ja sen jälkeen ne arvostetaan uudelleen käypään arvoon tilinpäätöspäivänä. Voitot ja tappiot, jotka syntyvät käypään arvoon arvostamisesta, käsitellään kirjanpidossa johdannaissopimuksen käyttötarkoituksen määräämällä tavalla. Niiden johdannaissopimusten, joihin sovelletaan suojauslaskentaa ja jotka ovat tehokkaita suojausinstrumentteja, arvonmuutosten tulosvaikutukset esitetään yhteneväisesti suojatun erän kanssa. Konserni käsittelee johdannaissopimukset joko taseeseen merkittyjen varojen tai velkojen kiinteäehtoisten sitoumusten suojauksiksi (käyvän arvon suojaus), ennakoitujen erittäin todennäköisten liiketoimien suojauksiksi (rahavirran suojaus) tai johdannaissopimuksiksi, joihin ei sovelleta suojauslaskentaa.

Konserni dokumentoi suojauslaskentaa aloittaessaan suojattavan kohteen ja suojausinstrumenttien välisen suhteen sekä konsernin riskien hallinnan tavoitteet ja strategian suojaustoimenpiteiden tekemiseen. Konserni dokumentoi ja arvioi suojausta aloitettaessa ja vähintään jokaisen tilinpäätöksen yhteydessä suojaussuhteen tehokkuuden tarkastelemalla suojaavan instrumentin kykyä kumota suojattavan erän käyvän arvon.

Käyvän arvon suojauksiksi määritettyjen ehdot täyttävien johdannaisten käyvän arvon muutokset samoin kuin suojattavasta riskistä johtuvat suojattavan omaisuuserän tai velan käyvän arvon muutokset merkitään tuloslaskelmaan. Jos suojauslaskennan kriteerit eivät enää täyty, suojattavan kohteen kirjanpitoarvon oikaisuksi kirjattu suojattavasta riskistä johtuva erä jaksotetaan tulosvaikutteisesti juoksuajalle. Konsernissa on sovellettu käyvän arvon suojauslaskentaa kiinteäkorkoisen lainan korkoriskiltä suojautumiseen. Kiinteäkorkoista lainaa suojaavan johdannaissopimuksen käyvän arvon muutokset sekä suojatun kiinteäkorkoisen lainan korkoriskistä johtuvat käyvän arvon muutokset suojauslaskennan lopettamiseen asti on esitetty rahoituserissä. Suojauslaskenta muuttui tehottomaksi ja lopetettiin 1.7.2015, jonka jälkeen suojattavan kohteen kirjanpitoarvoon tehtyjen oikaisujen jaksotukset esitetään rahoituserissä.

Rahavirran suojauksen ehdot täyttävien johdannaisinstrumenttien tehokkaan osuuden käyvän arvon muutos kirjataan muihin laajan tuloslaskelman eriin. Suojausinstrumenteista omaan pääomaan kertyneet käyvän arvon muutokset siirretään tulosvaikutteisiksi silloin, kun suojattu erä vaikuttaa tulokseen. Konsernissa sovelletaan rahavirran suojausta valuuttamääräisten sitoumusten valuuttariskiltä suojautumiseen. Suojaavien johdannaisten voitot tai tappiot kirjataan kulujen oikaisuksi suojattavien erien toteutuessa. Mikäli rahavirran suojauslaskennan piiriin kuuluva johdannainen erääntyy tai se myydään tai kun suojauslaskennan soveltamisedellytykset eivät enää täyty, suojausinstrumentista kertyneet käyvän arvon muutokset jäävät omaan pääomaan siihen asti, kunnes ennakoitu liiketoimi toteutuu. Kuitenkin, jos ennakoidun suojatun liiketoimen ei enää odoteta toteutuvan, omaan pääomaan kertyneet käyvän arvon muutokset kirjataan välittömästi tulosvaikutteisesti.

Vaikka eräät johdannaiset on tehty suojaamistarkoituksessa, niihin ei sovelleta suojauslaskentaa. Konserni ei sovella IAS 39:n mukaista suojauslaskentaa valuuttamääräisiä saamisia ja velkoja suojaaviin valuuttajohdannaisiin eikä sähköjohdannaissopimuksiin, joilla suojataan erittäin todennäköisiä ennakoituja sähköostojen rahavirtoja. Lisäksi koronvaihtosopimuksen suojauslaskenta lopetettiin 1.7.2015. Nämä johdannaissopimukset on luokiteltu kaupankäyntitarkoituksessa oleviksi ja niiden käyvän arvon muutos kirjataan tulosvaikutteisesti joko rahoituseriin tai liiketoiminnan muihin tuottoihin ja kuluihin riippuen siitä, onko operatiivisesti suojattu valuuttamääräisiä lainasaamisia, talletuksia tai rahoitusvelkoja vai ostoja.

Johdannaisten käyvät arvot määritetään samanlaisten johdannaisten markkina-arvojen tai yleisesti käytössä olevien arvostusmallien perusteella. Valuuttatermiinien käypä arvo on tilinpäätöspäivän markkinanoteeraus ja koronvaihtosopimusten käypä arvo on tulevien korkovirtojen nykyarvo. Sähköjohdannaisten käyvät arvot perustuvat tilinpäätöspäivän markkinanoteerauksiin.

Rahavarat

Rahavarat koostuvat käteisestä rahasta, vaadittaessa nostettavissa olevista pankkitalletuksista ja muista lyhytaikaisista, erittäin likvideistä sijoituksista, jotka on helposti vaihdettavissa etukäteen tiedossa olevaan määrään käteisvaroja ja joiden arvonmuutosten riski on vähäinen. Konsernin rahavaroihin luokitelluilla rahamarkkinasijoituksilla on enintään kolmen kuukauden maturiteetti.

Varaukset ja ehdolliset velat

Varaukset kirjataan, kun konsernilla on aikaisemman tapahtuman seurauksena oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoite, maksuvelvoitteen toteutuminen on todennäköistä ja velvoitteen suuruus on arvioitavissa luotettavasti. Uudelleenjärjestelyistä kirjataan varaus, kun niitä koskeva yksityiskohtainen suunnitelma on hyväksytty ja julkaistu.

Ehdollinen velka on aikaisempien tapahtumien seurauksena syntynyt mahdollinen velvoite, jonka olemassaolo varmistuu vasta konsernin määräysvallan ulkopuolella olevan epävarman tapahtuman realisoituessa. Ehdolliseksi velaksi katsotaan myös sellainen olemassa oleva velvoite, joka ei todennäköisesti edellytä maksuvelvoitteen täyttämistä, tai jonka suuruutta ei voida määrittää luotettavasti. Ehdollinen velka esitetään liitetietona.

Käyvän arvon määrittäminen

Konserni arvostaa tilinpäätöksessään käypään arvoon kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat ja -velat, johdannaiset, myytävissä olevat rahoitusvarat, liiketoimintojen yhdistämisessä hankitut varat ja velat sekä myytävänä olevat omaisuuserät, jos käypä arvo on alle kirjanpitoarvon.

Konserni on määrittänyt varojen ja velkojen luokat, joille on määritetty käypien arvojen hierarkia seuraavasti:

Taso 1: Käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisten omaisuuserien tai velkojen noteerattuihin hintoihin toimivilla markkinoilla.

Taso 2: Käyvät arvot perustuvat merkittäviltä osin muihin tietoihin kuin tasoon 1 sisältyviin noteerattuihin hintoihin, mutta kuitenkin tietoihin, jotka kyseiselle omaisuuserälle tai velalle ovat todennettavissa joko suoraan tai epäsuorasti. Näiden instrumenttien käyvän arvon määrittämisessä konserni käyttää yleisesti hyväksyttyjä arvostusmalleja, joiden tiedot perustuvat merkittäviltä osin todennettaviin markkinatietoihin.

Taso 3: Käyvät arvot perustuvat omaisuuserää tai velkaa koskeviin tietoihin, jotka eivät perustu todettavissa olevaan markkinatietoon.

Konserni tunnistaa toistuvasti kirjattavien varojen ja velkojen mahdolliset siirrot luokkien välillä jokaisen raportointikauden lopussa. Luokittelun uudelleenarviointi perustuu käyvän arvon määrittämisessä käytettäviin alimman syöttötason tietoihin.

Arvonalentumistestaukset

Omaisuuserille, joita poistetaan niiden taloudellisena pitoaikana, tehdään arvonalentumistesti, jos on viitteitä, että niiden tasearvo ylittää niiden kerrytettävissä olevan rahamäärän. Liikearvolle arvonalentumistesti tehdään kuitenkin vähintään vuosittain ja testaukseen vaikuttavia tekijöitä seurataan tilikauden aikana. Tätä tarkoitusta varten liikearvo on kohdistettu rahavirtaa tuottaville yksiköille (CGU) eli sille alimmalle yksikkötasolle, joka on pääosin muista yksiköistä riippumaton ja jonka rahavirrat ovat erotettavissa muista rahavirroista. Rahavirtaa tuottavat yksiköt on lueteltu konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa.

Kerrytettävissä oleva rahamäärä on omaisuuserän käypä arvo vähennettynä myynnistä aiheutuvilla menoilla tai sitä korkeampi käyttöarvo. Käyttöarvolla tarkoitetaan omaisuuserästä tai rahavirtaa tuottavasta yksiköstä saatavissa olevia arvioituja vastaisia nettorahavirtoja, jotka diskontataan nykyarvoonsa. Arvonalentumistappio kirjataan tulosvaikutteisesti, mikäli omaisuuserän kirjanpitoarvo on suurempi kuin kerrytettävissä oleva rahamäärä. Mikäli arvonalentumistappio kohdistuu rahavirtaa tuottavaan yksikköön, se kohdistetaan ensin vähentämään rahavirtaa tuottavalle yksikölle kohdistettua liikearvoa ja tämän jälkeen muita yksikön omaisuuseriä tasasuhteisesti.

Aiemmin kuluksi kirjatut aineellisen omaisuuden arvonalentumistappiot peruutetaan vain, jos olosuhteissa on tapahtunut muutos ja hyödykkeen kerrytettävissä oleva rahamäärä on muuttunut arvonalentumistappion kirjaamisajankohdasta. Arvonalentumistappiota ei peruta enempää kuin mikä hyödykkeen kirjanpitoarvo olisi ilman arvonalentumistappion kirjaamista. Liikearvosta tehtyä arvonalentumistappiota ei peruuteta.

Johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet ja arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät

Konsernitilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää konsernin johdolta tiettyjen arvioiden tekemistä ja harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Käytetyt arviot ja oletukset perustuvat tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, mutta on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvioista. Merkittävin osa-alue, jossa johto on käyttänyt edellä kuvattua harkintaa, liittyy konsernin liikearvon testaukseen.

Liikearvo testataan vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta edellä kuvattujen periaatteiden mukaisesti. Rahavirtaa tuottavien yksiköiden kerrytettävissä olevat rahamäärät määritetään käyttöarvoon perustuvina laskelmina, joiden laatiminen edellyttää arvioiden ja olettamusten käyttämistä muun muassa diskonttauskoron, markkinoiden pitkän aikavälin kasvun ja liiketoiminnan kannattavuuden osalta. Herkkyysanalyyseillä arvioidaan testauslaskelman muuttuvien komponenttien vaikutusta lopputulokseen. Vuoden aikana arvioidaan myös, onko olemassa viitteitä jonkin omaisuuserän arvonalentumisesta.

Liiketoimintojen yhdistämisen yhteydessä arvostetaan hankitun kohteen omaisuuserät käypään arvoon. Merkittävissä liiketoimintojen yhdistämisissä konserni on käyttänyt ulkopuolista neuvonantajaa arvioitaessa aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden käypiä arvoja. Kokonaishankintamenon kohdistaminen kaikille hankituille varoille ja veloille, sekä aineettomiin hyödykkeisiin ja liikearvoon perustuu osaksi arvioon. Omaisuuserien poistoaikojen määrittäminen perustuu arvioihin hyödykkeiden taloudellisesta vaikutusajasta. Liiketoimintojen yhdistämisen yhteydessä johdon arvioon perustuen kirjataan ehdollinen lisäkauppahinta osana kauppahintaa.

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden kirjanpitoarvot perustuvat hankintamenoon ja siitä tehtyihin hyödykkeiden taloudellisten pitoaikojen mukaisiin poistoihin. Taloudelliset pitoajat ja niiden oikaiseminen tarvittaessa vastaamaan muuttuneita olosuhteita perustuu arvioihin ja olettamuksiin. Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden kirjanpitoarvoja arvioidaan vuosittain konsernin käyttöomaisuuden inventaarin yhteydessä.

Konsernin liiketoiminnassa tuloutukseen ei liity merkittäviä harkinnanvaraisia eriä.

Uusien tai muutettujen IFRS-standardien soveltaminen

1.1.2015 voimaan tulleilla IFRS-standardimuutoksilla ei ollut vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.

Konserni alkaa soveltaa seuraavia uusia ja muutettuja standardeja niiden voimaantulosta lähtien:

IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista. Uusi standardi määrittää kuinka ja millä hetkellä myyntituotot asiakassopimuksista kirjataan. Standardi lisää myös myyntituottoja koskevia liitetietoja. Konserni arvioi, että standardi saattaa muuttaa joidenkin palveluiden tuloutusperiaatteita. Standardi tulee voimaan 1.1.2018 alkavalla tilikaudella. Standardia ei ole vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.

IFRS 9 Rahoitusinstrumentit. Uusi standardi muuttaa rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelua ja arvostamista, suojauslaskentaa sekä rahoitusvarojen arvonalentumistarkastelua. Konserni arvioi, että voimaan tullessaan standardi muuttaisi konsernin rahoitusinstrumenttien käsittelyä konsernitilinpäätöksessä sekä suojauslaskentaa. Standardi tulee voimaan 1.1.2018 alkavalla tilikaudella. Standardia ei ole vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.

IFRS 11 Yhteisjärjestelyt (muutos). Muutos täsmentää yhteisjärjestelyn hankinnan käsittelyä niissä tapauksissa, kun hankinnan kohde muodostaa liiketoiminnan. Muutettu standardi tulee voimaan 1.1.2016 alkavalla tilikaudella ja sitä ei sovelleta takautuvasti.

IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen (muutos). Muutos täsmentää liitetietoihin liittyviä asioita. Muutettu standardi tulee voimaan 1.1.2016 alkavalla tilikaudella.

Vuosittaiset parannukset 2012-2014. Konsernia koskevat muutokset kahteen standardiin.
Muutokset standardiin IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot tarkentavat ohjeistusta ja liitetietovaatimuksia taseesta poiskirjattavien rahoitusvarojen osalta. Muutos standardiin IAS 34 Osavuosikatsaukset tuo lisävaatimuksen viittauksista muualla kuin osavuosikatsauksessa sijaitseviin tietoihin. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2016 alkavalla tilikaudella.

Muilla tiedossa olevilla IFRS-standardien tai IFRIC-tulkintojen muutoksilla ei arvioida olevan olennaista vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.