Vuosikertomus 2015

GRI-raportointi

Yritysvastuun raportointimme perustuu GRI G4 -ohjeistoon (Global Reporting Initiative). Lisäksi noudatamme valtio-omistajan asettamia raportointivaatimuksia. Keskitymme raportoinnissa GRI-ohjeiston mukaisesti niihin tekijöihin, jotka ovat meidän toimintamme kannalta keskeisiä ja sidosryhmiemme näkökulmasta olennaisia. Tämä raportti noudattaa GRI G4 -ohjeistoa ja kattaa taloudellisen, sosiaalisen, yhteiskunnallisen ja ympäristövastuun keskeiset osa-alueet.

Postin oman arvion mukaan vastuullisuusraportointi vastaa GRI:n G4-ohjeiston peruslaajuutta (Core). Sen mukaisesti Posti raportoi toimintaansa liittyvät olennaiset yritysvastuun tiedot ja tunnusluvut siten, että raportti antaa riittävän ja tasapainoisen kuvan yritysvastuusta ja sen vaikutuksista. Raportin sisällön vertailu GRI G4 -ohjeistoon on esitetty GRI-indeksissä.

Raporttia ei ole varmennettu ulkoisesti. Esitettyjen tietojen oikeellisuus on varmistettu sisäisesti. Ulkopuolinen arvioitsija on käynyt läpi olennaisuuden arviointiprosessin vastaavuuden GRI G4 -ohjeistoon.

Raportoinnin kuvaus ja laskentaraja

Raportoimme tiedot vuosittain, ja raportointikausi on 1.1.–31.12. Raportoimme yritysvastuun osa-alueiden keskeiset tunnusluvut Posti Group -konsernin hallituksen tarkastusvaliokunnalle vähintään kerran vuodessa.

Raportointi kattaa kaikki emoyhtiömme ja tytäryhtiöidemme toiminnot, ellei siitä ole erikseen mainittu. Se kattaa kaikki konsernitoiminnot mukaan lukien kaikki toimintamaat. Raportoinnissa ei pääsääntöisesti huomioida alihankkijoiden tai osakkuusyhtiöiden toimintoja. Olemme raportoineet tunnuslukujen kattavuuden kyseessä olevien tunnuslukujen yhteydessä.

Henkilöstöä koskevat tiedot ovat GRI-raportoinnin piirissä pääasiassa Suomen osalta. Olemme käyttäneet tunnuslukujen laskennassa henkilöstölukujen osalta kirjanpitolautakunnan yleisohjetta toimintakertomuksen laatimisesta.

Ympäristöraportointi on kattanut vuodesta 2009 alkaen konsernin kaikki toimintamaat. Ympäristövastuun tunnusluvut kattavat konsernimme ympäristövaikutuksiltaan merkittävimmät toiminnot kaikissa toimintamaissa. Suomessa ympäristölaskennassa ovat myös mukana kuljetusten alihankinnan ympäristövaikutukset.

Hiilidioksidipäästöjen laskennan piirissä ovat kaikki Postin liiketoiminnat. Laskennassa käyttämämme keskeisimmät ohjeistavat standardit ovat:

  • WBCSD (World Business Council for Sustainable Development) Greenhouse Gas Protocol ja
  • GHG Inventory Standard for the Postal Sector, joka sisältää edellisestä johdetut yksityiskohtaisemmat ohjeet toimialalle.

Taloudellisen vastuun tiedot ja tunnusluvut on saatu konsernitilinpäätöksestä, joka on laadittu EU:n hyväksymien kansainvälisten IFRS-standardien mukaisesti. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisen kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön mukaiset.


Kahden julkisen kaupankäynnin kohteena olevan pörssivelkakirjan liikkeeseenlaskijana olemme velvollisia toteuttamaan säännöllistä ja jatkuvaa tiedonantovelvollisuutta rajoitetuin osin. Tiedonantovelvollisuutemme perustuu Suomen arvopaperimarkkinalakiin ja NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sääntöihin ja määräyksiin. Talousviestintämme on kuvattu tarkemmin talousviestinnän politiikassa, joka on luettavissa osoitteessa www.posti.com/talous. Julkistamme myös tulosjulkistuksen yhteydessä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksessa 54 tarkoitetun selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästämme.

Yhteystiedot

Yritysvastuujohtaja Noomi Jägerhorn: noomi.jagerhorn (at) posti.com
Yritysvastuupäällikkö Hannele Parkkinen: hannele.parkkinen (at) posti.com