Vuosikertomus 2015

Verojalanjälki 2015

Posti noudattaa verojalanjäljen raportoinnissa valtion omistajaohjauksen 1.10.2014 valtion enemmistöomisteisille yhtiöille antamaa ohjeistusta koskien maakohtaista verojen raportointia.

Verostrategia

Konsernin kaikki yhtiöt ovat sitoutuneet toimimaan vastuullisesti ja täyttämään kaikki kussakin maassa voimassa olevassa lainsäädännössä asetetut velvoitteet ja vaatimukset. Posti Group -konserniin kuuluvat yhtiöt maksavat veronsa niihin maihin, missä niillä on tosiasiallista liiketoimintaa. Kaikki verot maksetaan ajallaan ilman viivytyksiä. Konsernin pitkän aikavälin tavoitteena on varmistaa, että konsernin efektiivinen veroaste on samalla tasolla kuin Suomessa kulloinkin voimassaoleva yrityksen tuloverokanta.

Konsernin verostrategian mukaisesti verotus on aina seurausta liiketoiminnasta, jolloin myös veroratkaisujen on perustuttava liiketoiminnan tarpeisiin. Posti ei harjoita verosuunnittelua, jonka tarkoituksena olisi keinotekoisesti vähentää konsernin verotettavaa tuloa. Konserni toimii veroasioissa lainsäädännön ja oikeuskäytännön puitteissa suunnitellessaan yhtiöiden verotettavaa tulosta. Tämän kaltaisia asioita voivat olla esimerkiksi tytäryhtiöön kertyneiden verotappioiden hyödyntäminen tai konserniavustusten antaminen. Tytäryhtiöiden välisessä siirtohinnoittelussa Posti pyrkii aina varmistamaan käytetyn hinnan markkinaehtoisuuden. Verotuskäytännön selventämiseksi voidaan hankkia verottajalta joko suullista ohjausta tai kirjallinen päätös suunnitellun toimenpiteen verotuksellisesta käsittelystä.

Veroasioiden hallinta

Veroasioiden hallinta on keskitetty Konsernitalous-yksikköön, joka vastaa veroasioiden hallinnasta ja seurannasta konsernitasoisesti. Verotukseen liittyvät päätökset tehdään konsernitasoisesti. Periaatteelliset merkittävät linjaukset tuodaan emoyhtiön hallitukseen päätettäväksi. Konsernin talous- ja rahoitusjohtaja raportoi verotukseen liittyvistä asioista säännöllisesti konsernin tarkastusvaliokunnalle. Veroasioiden hallinnan keskeisin tehtävä on varmistaa, että kaikki konsernin yhtiöt noudattavat verolainsäädännön määräyksiä kaikissa toimintamaissa. Veroriskien hallinta on osa konsernin riskienhallintaprosessia.

Veroraportoinnissa noudatetut periaatteet

Tässä raportissa esitettävät tiedot perustuvat konsernin laskentajärjestelmistä kerättyihin tietoihin. Veroilla tarkoitetaan julkisyhteisöille maksettuja veroja tai veronluonteisia maksuja, olivatpa ne sitten yhtiön itsensä maksamia tai tilittämiä veroja. Verojen luonne ja määrät vaihtelevat maittain merkittävästi. Maksettavilla veroilla tarkoitetaan konserniyhtiöiden maksamia veroja, jotka pääsääntöisesti kirjataan yhtiön tilinpäätöksessä kuluiksi. Tilitetyillä veroilla tarkoitetaan yhtiöiden keräämiä veroja tai maksuja, jotka tilitetään veronsaajille usein muiden kuin yhtiön itsensä puolesta.

Yhtiö on rajannut veroraportoinnin koskemaan vain olennaisia maita, minkä perusteella tiedot esitetään maakohtaisesti Suomen ja Venäjän osalta. Konsernin liikevaihdosta lähes 84 % tulee näistä maista. Nämä maat ovat strategian mukaisesti yhtiön päämarkkina-alueet. Muut toimintamaat on ryhmitelty Skandinavian ja muiden maiden alle. Posti käyttää vastaavaa maantieteellistä jakaumaa myös konsernitilinpäätöksessään.

Muiden maiden kuin Suomen ja Venäjän osalta tiedot esitetään maaryhmäkohtaisesti, koska raportoitavat tiedot eivät ole olennaisia, ja toisaalta niiden esittäminen maittain voisi vaarantaa luottamuksellisten tietojen julkitulon esimerkiksi asiakastietojen tai hinnoittelun osalta. Konsernin näkökulmasta raportoitavien tietojen määrä ei ole olennainen, kun yksittäisen maan osalta maksettavien verojen määrä on enintään viisi miljoonaa euroa.

Konsernilla on toimintaa yhdeksässä maassa. Näiden lisäksi Postilla on yhtiöitä maissa, joissa konserni ei harjoita enää liiketoimintaa. Olennaisuusrajaa arvioitaessa on epäolennaisuuden rajana pidetty yhden miljoonan euron liikevaihtoa kunkin yksittäisen tytäryhtiön osalta. Tämän kaltaiset yhtiöt on jätetty raportoinnin ulkopuolelle, koska yhtiöiden maksamien verojen määrä on vähäinen suhteessa konsernin antamiin tietoihin. Kyseisenkaltaiset yhtiöt sijaitsevat Skandinavian ja muiden maiden ryhmissä.

Konsernirakenteen muutoksista tilikauden aikana on kerrottu tarkemmin konsernin tilinpäätöstiedotteessa.

Konsernin efektiivinen verokanta vuonna 2015 oli 17,1 % (vuonna 2014: 3,4 %). Verovuoden 2015 aikana tapahtunut Skandinavian logistiikkatoiminnoista luopuminen on vaikuttanut merkittävästi Posti Group -konsernin verotukselliseen asemaan. Keväällä 2015 toteutettu postikeskuskiinteistöjen kauppa tuotti merkittävän verotettavan voiton Postille.

Veroriidat

Konserniverokeskus on hyväksynyt osittain Posti Group Oyj:n vaatimuksen siihen sulautuneiden ulkomaisten tytäryhtiöiden tappioiden vähentämisestä. Lokakuussa 2015 tehdyllä päätöksellä näitä tappioita on hyväksytty 2,4 miljoonan euron edestä. Samanaikaisesti Postin vaatimus 39,0 miljoonan euron tappioiden vähentämisestä on hylätty. Posti pitää tehtyä päätöstä tältä osin virheellisenä ja on päättänyt valittaa verottajan päätöksestä Konserniverokeskuksen oikaisulautakuntaan.

 

Konsernin verojalanjälki

 

2015, miljoonaa euroa

Suomi

Venäjä

Skandinavia

Muut maat

Liikevaihto

1 265,3

118,5

140,4

126,1

Tulos ennen veroja

133,9

-14,6

-9,7

0,6

Henkilöstön määrä

16 874

2 809

417

1 498

Maksettavat verot yhteensä

43,7

7,5

5,6

5,0

Tilitetyt verot yhteensä

274,8

10,4

13,5

6,8

Saadut julkiset tuet

0,1

0,0

0,0

0,2

         
         

2014, miljoonaa euroa

Suomi

Venäjä

Skandinavia

Muut maat

Liikevaihto

1 358,8

171,8

211,5

116,5

Tulos ennen veroja

76,6

7,5

-21,3

0,9

Henkilöstön määrä

18 033

3 063

656

1 400

Maksettavat verot yhteensä

31,7

10,8

6,1

3,3

Tilitetyt verot yhteensä

305,5

18,0

13,3

6,0

Saadut julkiset tuet

0,1

0,0

0,0

0,1

         
         

 

Konsernin maksettavat verot verolajeittain ja maaryhmittäin


Maksettavat verot 2015,

tuhatta euroa

Yhteensä

Suomi

Venäjä

Skandinavia

Muut maat

Tuloverot

18 092

16 061

345

490

1 196

Kiinteistöverot

3 675

2 588

1 087

0

0

Työnantajamaksut

26 278

11 240

6 082

5 115

3 841

Ympäristöverot

13 184

13 184

0

0

0

Muut verot

567

567

0

0

0

      

Maksettavat verot 2014,

tuhatta euroa

Yhteensä

Suomi

Venäjä

Skandinavia

Muut maat

Tuloverot

1 873

1 436

536

-288

190

Kiinteistöverot

4 314

2 636

1 566

112

0

Työnantajamaksut

29 830

11 691

8 744

6 272

3 124

Ympäristöverot

14 152

14 152

0

0

0

      

 

Konsernin tilittämät verot verolajeittain ja maaryhmittäin


Tilitetyt verot 2015,

tuhatta euroa

Yhteensä

Suomi

Venäjä

Skandinavia

Muut maat

Arvonlisäverot

172 389

155 400

6 505

8 918

1 566

Palkkaverot

132 154

119 262

3 206

4 463

5 223

Muut verot

830

79

646

88

17

      

Tilitetyt verot 2014,

tuhatta euroa

Yhteensä

Suomi

Venäjä

Skandinavia

Muut maat

Arvonlisäverot

197 208

178 478

12 523

4 463

1 745

Palkkaverot

144 916

127 065

4 830

8 819

4 202