Vuosikertomus 2015

Vastuullinen työnantaja

Posti toteuttaa vuosittain henkilöstölle suunnatun henkilöstökyselyn. Voice-nimisessä kyselyssä selvitetään, miten omistautuneita työntekijät ovat työlleen ja työnantajalleen sekä miten hyvin työnantaja pärjää suorituksen mahdollistamisessa. Kysely on jaettu kahdeksaan eri teemaan: henkilöstön omistautuminen, suorituskyvyn mahdollistaminen, tiimityö ja yhteistyö, tulevaisuus ja johtajuus, suorituksen johtaminen, hyvinvointi, strategia ja kulttuurinmuutos.

Kysely toteutettiin syyskuussa Suomessa, Ruotsissa, Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Venäjällä. Kyselyyn vastasi yli 11 000 postilaista, mikä on 62 % (vuonna 2014: 59 %) henkilöstöstä.

Tulosten perusteella henkilöstön omistautumisindeksi oli 47 % (vuonna 2014: 48 %). Se tarkoittaa, että hieman alle puolet suhtautuu myönteisesti omistautuneisuutta mittaaviin neljään kohtaan. Verrattuna posti- ja logistiikka-alan normiin maailmanlaajuisesti, tulosta voidaan pitää alhaisena. Posti on isossa murroksessa, mikä saattaa heijastua myös henkilöstökyselyn tuloksiin. Oman roolin ja tekemisen linkittäminen strategiaan on tärkeä tekijä omistautumista arvioitaessa. Tuloksissa on myös selkeitä eroavaisuuksia eri yksikköjen ja työntekijäryhmien välillä. Tulosten perusteella strategian jalkautus on tavoittanut hyvin johto-, esimies- ja asiantuntijatason.

Sen sijaan suorituksen mahdollistamisindeksi oli vahvempi 58 % (vuonna 2014: 58 %). Se mittaa sitä, missä määrin organisaatio on sitoutunut tuottamaan erinomaista asiakaspalvelua, korkealaatuisia tuotteita ja palveluita sekä perustamaan toimintansa jatkuvan parantamisen käytäntöihin. Erityisesti yhteistyön lähimpien työtovereiden kesken koettiin olevan hyvällä tasolla.

Uusi polku -ohjelma auttaa postilaisia uuteen alkuun

Postin liiketoiminta on murroksessa, ja viime vuosina olemme joutuneet käymään läpi useita tuotannollis-taloudellisiin syihin perustuvia yhteistoimintaneuvotteluja henkilöstömme edustajien kanssa. Näissä vaikeissa tilanteissa Postille on tärkeää toimia vastuullisesti ja etsiä ratkaisumalleja henkilöstövaikutuksiin yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen kanssa.

Vastuullisena työnantajana olemme panostaneet henkilöstön selviämiseen muutostilanteessa. Käynnistimme vuonna 2014 Uusi polku -nimisen tukiohjelman henkilöstölle. Tukiohjelma tarjoaa henkilökohtaista neuvontaa ja palveluita henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita uudesta urasta, uudelleenkouluttautumisesta tai yrittäjäksi ryhtymisestä. Palvelujen lisäksi Posti maksaa ohjelmaan oikeutetuille työsuhteen pituuteen sidonnaisen rahallisen kertakorvauksen oma-aloitteisesti ohjelmaan lähteville työsuhteen päättyessä.

Ohjelmaan oli 31.12.2015 mennessä hakenut kaikkiaan 1 327 postilaista, joista ohjelman piiriin on hyväksytty 925 henkilöä. Seuraamme aktiivisesti Uusi polku -ohjelman vaikutuksia siinä mukana olleisiin henkilöihin. Ohjelmassa mukana olleille tehdyn kyselyn mukaan suuri osa vastaajista (80 %) oli onnistunut toteuttamaan suunnitelmansa, joka heillä lähtiessään oli. Heillä oli joko uusi työpaikka, opiskelupaikka tai he olivat siirtyneet yritystoimintaan tai eläkkeelle. Vastaajista 20 % kertoi kyselyhetkellä olevansa vailla työtä. Kyselyyn vastanneista yrittäjäksi on ohjelman voimassaoloaikana ryhtynyt 29 henkilöä.

Vuonna 2015 henkilöstövähennyksiä oli yhteensä 423 henkilötyövuotta. Näistä tuotannollis-taloudellisista syistä irtisanottiin 328 henkilötyövuotta, vapaaehtoisten irtisanomis- ja eläkejärjestelyiden kautta vähentyi 42 henkilötyövuotta ja yritysjärjestelyiden kautta 53 henkilötyövuotta.