Vuosikertomus 2015

Vastuullinen toimitusketju

Postilla on käytössään koko konsernin kattava yhtenäinen hankintapolitiikka, joka määrittelee miten hankintatoimintoja ja toimittajayhteistyötä tulee johtaa. Hankintapolitiikka tukee Postin strategiaa, ympäristöohjelmaa ja yrityksen sosiaalista vastuuta sekä eettisiä periaatteita. Se linjaa vastuut päätöksenteosta, vastuurajoista sekä asettaa vähimmäisvaatimukset toimittajille ja hankintaorganisaatiolle.

Osana vastuullista hankintaa olemme määritelleet toimittajien yleiset menettelyohjeet (Supplier Code of Conduct), joiden noudattamista edellytämme kaikilta palvelun- ja tavarantoimittajiltamme. Ohjeissa määritellään keskeiset toimintatavat koskien laillisuuden lisäksi esimerkiksi korruptiota, ihmisoikeuksia, lapsityövoimaa, syrjintää, työskentelyolosuhteita ja ympäristön huomioimista. Jokaisella hyväksytyllä toimittajalla tulee olla sopimus tallennettuna Postin sopimusarkistoon sekä itsearviointi tehtynä.

Vuonna 2015 yhtenäistimme hankinnan prosessit ja järjestelmät Suomessa ja Baltiassa, mikä edesauttaa säästöjen aikaansaamista ja hankintapolitiikan noudattamisen seurantaa. Lisäksi käynnistimme loppukeväästä 2015 hankinnan Compliance-hankkeen, jonka tavoitteena on varmistaa, että kaikki konsernissa noudattavat yhtenäistä toimintamallia.

Vuoden aikana Postin hankinnoista Suomessa yli 90 % tuli kotimaisilta toimittajilta. Myös muissa toimintamaissa suosimme paikallisia toimittajia. Vuoden aikana hyväksytyistä toimittajista 86 % oli Suomessa itsearvioinnin piirissä, mikä vastaa lähes 470 miljoonan euron ostovolyymia.

Sedex ja EcoVadis – vastuulliset hankintaverkostot

Posti on mukana eettisen toimitusketjun Sedex-verkostossa (Supplier Ethical Data Exchange) palveluntarjoajana. Meillä on verkostossa niin sanottu B-jäsenyys. Sedex on maailman suurin eettisen toimitusketjun tiedon hallintaa ja jakamista koskeva jaettu tietokanta, jolla on yli 30 000 jäsentä.

Sedexin lisäksi olemme mukana toimittajan (Supplier) roolissa EcoVadis-järjestelmässä. EcoVadiksen kautta voimme jakaa samassa järjestelmässä mukana oleville nykyisille tai potentiaalisille asiakkaillemme toimintamme vastuullisuus- ja eettisiin asioihin liittyvää tietoa. Asiakkaamme voivat puolestaan käyttää EcoVadis-järjestelmää vastuullisuutemme arviointiin ja vastuullisuustiedon hallintaan.

Posti sai EcoVadikselta kultatason arvion sijoittumisestaan vastuullisuussuoriutumisessa vuodelta 2015. Pisteillä 65/100 sijoitumme EcoVadiksen arvioimien yritysten joukossa maailman parhaimman 5 % joukkoon toimialariippumattomassa vertailussa. EcoVadis arvioi toimittajat vuosittain kokonaisvaltaisen vastuullisuussuoriutumisen perusteella ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun, liiketoiminnan eettisyyden sekä vastuullisen hankinnan osa-alueilla.


Yritystoiminta ja ihmisoikeudet

Vuonna 2011 julkaistuista YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevista periaatteista on tullut ihmisoikeuksiin liittyvää yritysvastuuta ohjaava globaali standardi. Periaatteet velvoittavat yrityksiä kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassaan. Yritysten on kartoitettava toimintansa ihmisoikeusvaikutukset ja -riskit, luotava järjestelmät riskien välttämiseksi sekä laadittava prosessit mahdollisia korjaustoimenpiteitä varten.

Posti osallistuu keväällä 2016 yritysvastuuverkosto FIBSin aihetta käsittelevään koulutussarjaan, jossa käydään läpi YK:n ohjaavien periaatteiden käytännön toteutusta yrityksen toiminnassa.