Vuosikertomus 2015

Ympäristövaikutusten pienentäminen

Postin ympäristöjohtamisen perustana ovat ympäristöjohtamisstandardit, erityisesti ISO 14 001, lainsäädännön ja viranomaisten vaatimukset sekä YK:n Global Compact -periaatteet. Laatu- ja ympäristöpolitiikkamme kattaa kaikki toimintamaat.

Yritysvastuun ohjausryhmä määrittää tavoitteet ympäristötyölle. Liiketoimintaryhmät määrittävät tarkemmat toimintaohjelmat osana johtamismalliaan. Käsittelemme ympäristöasioita sekä laajennetussa johtoryhmässä että tarkastusvaliokunnassa vähintään kerran vuodessa osana laajempaa yritysvastuuraportointia.

Ympäristöohjelmamme tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä 30 % vuoteen 2020 mennessä, suhteutettuna liikevaihtoon (vertailuvuosi 2007). Olemme myös mukana tavaraliikenteen energiatehokkuussopimuksessa ja sitoutuneet parantamaan kuljetustemme energiatehokkuutta 20 % vuoteen 2016 mennessä (vertailuvuosi 2008).

Hiilidioksidipäästöistämme Suomessa noin 85 % syntyy kuljetuksista ja autojen päästöistä, joten Suomen suurimpana kuljetus- ja jakeluyrityksenä meillä on merkittävä rooli ympäristöystävällisen ja energiatehokkaan kuljetustoiminnan kehittäjänä. Parannamme kuljetusten ympäristötehokkuutta ennen kaikkea tehokkaalla reittisuunnittelulla, korkealla käyttöasteella ja kuljetusten yhdistelyllä sekä ympäristön huomioivalla ajotapakoulutuksella.

Edistämme henkilöstön tietoisuutta ympäristöasioista ISO 14 001 -johtamisjärjestelmän osana koulutusten ja perehdytyksen kautta. Ympäristöasiat ovat myös säännöllisesti esillä sisäisen viestinnän kanavissa. Sertifioidut ympäristöjärjestelmät kattoivat vuoden 2015 lopussa 88 % (vuonna 2014: 88 %) koko konsernin henkilöstöstä. Myös Venäjän varastoissa on ISO 14 001 -mukainen ympäristöjärjestelmä.

Jatkuvaa parantamista energiatehokkuudessa

Postin hiilidioksidipäästöt suhteessa liikevaihtoon ovat vuodesta 2007 vuoteen 2015 vähentyneet 16 %. Absoluuttiset hiilidioksidipäästöt ovat vertailuajanjaksona vähentyneet yli 30 000 hiilidioksiditonnia eli 20 %. Kansainvälinen postialan järjestö IPC (International Post Corporation) asetti vuonna 2007 jäsentensä yhteiseksi tavoitteeksi vähentää postialan hiilidioksidipäästöjä 20 % vuoteen 2020 mennessä. Vuonna 2015 IPC:n jäsenet saavuttivat kollektiivisen 20 % päästösäästötavoitteen kuusi vuotta etuajassa.

Ajoneuvojen lisäksi myös kiinteistöissä on tehty systemaattista työtä energiatehokkuuden parantamiseksi. Sähkönkulutus Suomessa laski vuoden aikana 3 % ja lämmönkulutus 17 %. Lämpötilakorjattu lämmönkulutus laski 9 %. Suomessa kiinteistöissä käytetään 100-prosenttisesti uusiutuvaa vesivoimalla tuotettua sähköä.

Posti suoritti kuluneena vuonna energiatehokkuuslain velvoittaman energiakatselmuksen kiinteistöissään. Energiakatselmuksessa selvitetään yrityksen tai konsernin kaikkien toimipaikkojen energiankulutusprofiili ja tunnistetaan mahdollisuudet energiansäästöön.

Olemme keskittäneet jätehuoltopalvelut yhdelle toimijalle Suomessa, mikä takaa meille energia- ja kustannustehokkuuden. Jätehuollon tavoitteena on minimoida kaatopaikkajätteen määrä ja lisätä hyötykäyttöjätteen määrää. Jätehuoltokumppanin kanssa on sovittu, että tavoitteena on parantaa hyötykäyttösastetta yhdellä prosentilla joka vuosi. Vuonna 2015 hyötykäyttösaste oli 98 % (vuonna 2014: 95 %) ja kierrätysaste 67 %. Jokaisella ISO 14001 -sertifioidulla toimipisteellä on dokumentoitu jätehuoltosuunnitelma, joka sisältää listauksen siitä, mitä jakeita kiinteistössä kerätään, toimintamallit niihin liittyen sekä kuvan keräysastioiden sijoittelusta kiinteistössä.

Energia- ja ympäristötehokkuuden jatkuvan kehittämisen osalta Posti on sitoutunut:

  • noudattamaan kaikkia asiaankuuluvia ympäristölakeja ja standardeja, mukaan lukien ISO 14 001,
  • pienentämään ajoneuvojen polttoaineenkulutusta,
  • pienentämään toimitilojen energiankulutusta,
  • parantamaan kierrätystä ja vähentämään kaatopaikoille kulkeutuvan jätteen määrää,
  • ottamaan ympäristönäkökulman huomioon niin hankinnoissa, alihankinnassa kuin investointipäätöksissä,
  • osallistumaan sidosryhmien kanssa käytävään avoimeen keskusteluun, jotta me voimme minimoida negatiivista vaikutustamme ympäristöön,
  • varmistamaan, että saatavilla on riittävästi resursseja, jotta ympäristötoimintaamme voidaan ylläpitää ja jatkuvasti parantaa sekä
  • raportoimaan vuosittain ympäristövaikutuksestamme ja tarjoamaan työntekijöillemme tietoa ja mahdollisuuksia toimia ympäristötehokkaalla tavalla.
 

Kuormalavat korjaukseen ja kiertoon

Kierrätysasteen nostamiseksi ja jätemäärän vähentämiseksi keräämme varastoistamme, postikeskuksistamme ja terminaaleistamme ylimääräiset sekä käytöstä poistettavat kuormalavat. Kuormalavat toimitetaan eteenpäin Lassila & Tikanojalle, jossa ne lajitellaan. Korjauskelpoiset lavat kunnostetaan ja toimitetaan uudelleenkäyttöön asiakkaille. Korjauskelvottomat lavat kierrätetään murskeena kierrätyspolttoaineeksi energiakäyttöön.

Posti saa hyvityksen lavoista ja samalla puujätteen määrä vähenee. Kustannushyöty ohjautuu kiinteistökohteille Posti Kiinteistöjen hoitokulujen alenemisen kautta. Palvelu on mukana Postin jäteraportoinnissa, ja raportteja seuraamalla voimme todentaa saavutetut säästöt.